Quyết định ban hành danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong Trường Tiểu học Đất Cuốc

Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong Trường tiểu học Đất Cuốc năm học 2020 – 2021:
Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;
Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;
Căn cứ biên bản lựa chọn sách giáo khoa của Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa Trường Tiểu học Đất Cuốc;

Nhấp vào đường link dưới đây để tải quyết định về tìm hiểu:
1. Quyết định ban hành danh mục SGK Lớp 1

2. DANH MỤC SÁCH LỰA CHỌN SGK LỚP 1