1261/TB-SGDĐT Thông báo xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên, chuyển loại kế toán năm 2018

Tháng Tám 6, 2015 3:47 chiều

Tải file tại đây:

1. MAU SO YEU LY LICH_XET THANG HANG CHUC DANH NGHE NGHIEP

2. MAU DON XIN XET THANG HANG CHUC DANH NGHE NGHIEP

3. MAU BIA HO SO DANG KY DU XET THANG HANG CHUC DANH NGHE NGHIEP GV

4.