Thời khóa biểu

Tải Thời khóa biểu tại đây: 

TKBLH ( từ tuần 14- 19.11.2018- lớp 1 học AV)

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BẮC TÂN UYÊN        
TRƯỜNG TH ĐẤT CUỐC             
THỜI KHÓA BIỂU 2 BUỔI/NGÀY
Lớp : 1.1 ( Cô Duyên )            
                 
KHỐI CA TIẾT THỜI GIAN THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
MỘT SÁNG 1 7g00  –  7g40 SHDC Học vần  Toán Nhạc MT
2 7g40  –  8g20 Toán Học vần  TD Toán  Đạo đức
  8g20  –   8g45 Ra chơi 
3 8g45  –  9g25 Học vần  Toán Học vần  Học vần  Học vần 
4 9g25  – 10g5 Học vần  TNXH Học vần  Học vần  Học vần 
5 10g5-10g40          
CHIỀU 1 14g  –  14g40  Ôn T Việt   ANH VĂN TH toán Thủ công TH toán
2 14g40  – 15g20  Ôn T Việt   ANH VĂN TH T Việt  TH T Việt  TH T Việt 
  15g20  – 15g45 Ra chơi 
3 15g45  – 16g20 Ôn Toán Ôn Toán NGLL+TN  Rèn chữ SHCN+
 THKNS
                 
Lớp : 1.2 ( Cô Thuỷ )            
KHỐI CA TIẾT THỜI GIAN THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
MỘT SÁNG 1 7g00  –  7g40 SHDC Học vần  Học vần  Toán TNXH
2 7g40  –  8g20 Toán Học vần  Học vần  Nhạc MT
  8g20  –   8g45 Ra chơi 
3 8g45  –  9g25 Học vần  ANH VĂN Thể dục Học vần  Học vần 
4 9g25  – 10g5 Học vần  Toán Toán Học vần  Học vần 
5 10g5-10g40          
CHIỀU 1 14g  –  14g40 Đạo đức Ôn Toán TH toán TH toán Thủ công
2 14g40  – 15g20 Ôn T Việt  Ôn Toán TH T Việt  TH T Việt  TH T Việt 
  15g20  – 15g45 Ra chơi 
3 15g45  – 16g20 Ôn T Việt  ANH VĂN NGLL+TN Rèn chữ  SHCN+
 THKNS
                 
                 
Ghi chú: Khối 1 tổ chức phân luồng học sinh, thực hiện TKB Linh hoạt sau khi có kết quả Kiểm tra HKI.    
               Lớp 1: Tuần chẵn có 2 tiết tập viết ( thay hai tiết học vần ) ở thứ sáu.   
                 
Lớp : 1.3 ( Cô Ánh )            
KHỐI CA TIẾT THỜI GIAN THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
MỘT SÁNG 1 7g00  –  7g40 SHDC Học vần  Học vần  Học vần  Học vần 
2 7g40  –  8g20 Toán Học vần  Học vần  Học vần  Học vần 
  8g20  –   8g45 Ra chơi 
3 8g45  –  9g25 Học vần  Toán Toán Nhạc MT
4 9g25  – 10g5 Học vần  Đạo đức TD Toán  TNXH
5 10g5-10g40          
CHIỀU 1 14g  –  14g40 ANH VĂN Ôn Toán TH toán TH toán Thủ công
2 14g40  – 15g20 ANH VĂN Ôn Toán TH T Việt  TH T Việt  TH T Việt 
  15g20  – 15g45 Ra chơi 
3 15g45  – 16g20 Ôn T Việt  Ôn T Việt  NGLL+TN  Rèn chữ SHCN+
 THKNS
                 
Lớp : 1.4 ( Cô Phấn )            
KHỐI CA TIẾT THỜI GIAN THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
MỘT SÁNG 1 7g00  –  7g40 SHDC Học vần  TD Học vần  Học vần 
2 7g40  –  8g20 Toán Học vần  Toán Học vần  Học vần 
3 8g20  –   8g45 Ra chơi 
  8g45  –  9g25 Học vần  Toán Học vần  Toán  TNXH
4 9g25  – 10g5 Học vần  Đạo đức Học vần  Nhạc MT
5 10g5-10g40          
CHIỀU 1 14g  –  14g40 Ôn T Việt  ANH VĂN TH toán TH toán Thủ công
2 14g40  – 15g20 Ôn T Việt  ANH VĂN TH T Việt  TH T Việt  TH T Việt 
  15g20  – 15g45 Ra chơi 
3 15g45  – 16g20 Ôn Toán Ôn Toán NGLL+TN  Rèn chữ SHCN+
THKNS
 
Lớp : 2.1             
CA TIẾT THỜI GIAN THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
SÁNG 1 7g00  –  7g40 SHDC Toán Tập đọc Chính tả TD
2 7g40  –  8g20 Toán MT Kể Chuyện  Toán Toán
  8g20  –   8g45 Ra chơi 
3 8g45  –  9g25 Tập đọc TD Toán TNXH  Nhạc
4 9g25  – 10g5 Tập đọc Chính tả Đạo đức LT&C TLV
5 10g5-10g40          
CHIỀU 1 14g  –  14g40 AV  TIN HỌC TH T Việt  TH T Việt  TH T Việt 
2 14g40  – 15g20 AV   Em tập viết
đúng, viết đẹp 
TH toán TH LT&C TH toán
  15g20  – 15g45 Ra chơi 
3 15g45  – 16g20 Thủ công NGLL+TN TH C. Tả TH C. Tả  SHCN+
 THKNS
Lớp : 2.2             
CA TIẾT THỜI GIAN THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
SÁNG 1 7g00  –  7g40 SHDC AV Chính tả Toán Toán
2 7g40  –  8g20 Toán AV  Toán MT TLV
  8g20  –   8g45 Ra chơi 
3 8g45  –  9g25 Tập đọc Toán Tập đọc Chính tả TD
4 9g25  – 10g5 Tập đọc TD Kể Chuyện  LT&C Thủ công
5 10g5-10g40          
CHIỀU 1 14g  –  14g40 Đạo đức  Em tập viết
đúng, viết đẹp 
TH T Việt   TH T Việt  TH T Việt 
2 14g40  – 15g20 TNXH Tin học TH toán TH LTVC  TH Toán
  15g20  – 15g45 Ra chơi 
3 15g45  – 16g20 Nhạc NGLL+TN TH C.tả TH C.tả  SHCN+
 THKNS
               
Lớp : 2.3              
CA TIẾT THỜI GIAN THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
SÁNG 1 7g00  –  7g40 SHDC Mĩ thuật  A Văn  Toán TLV
2 7g40  –  8g20 Toán Toán A Văn  Chính tả Chính tả
  8g20  –   8g45 Ra chơi 
3 8g45  –  9g25 Tập đọc Tập đọc Nhạc  LT&C Toán
4 9g25  – 10g5 Tập đọc Kể Chuyện  Toán TNXH Thể dục
5 10g5-10g40          
CHIỀU 1 14g  –  14g40 Đạo đức Thể dục   TH T Việt  TH T Việt  TH T Việt 
2 14g40  – 15g20  Em tập viết
đúng, viết đẹp 
NGLL+TN TH toán TH LTVC TH toán
  15g20  – 15g45 Ra chơi 
3 15g45  – 16g20 Thủ công Tin học Thực hành  Cta Thực hành  Cta  SHCN
+ THKNS
Lớp : 2.4            
CA TIẾT THỜI GIAN THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
SÁNG 1 7g00  –  7g40 SHDC Toán Tập đọc AV  Toán
2 7g40  –  8g20 Toán TD Kể Chuyện  AV  TLV
  8g20  –   8g45 Ra chơi 
3 8g45  –  9g25 Tập đọc Chính tả Toán Toán Đạo đức
4 9g25  – 10g5 Tập đọc LT&C Chính tả TD TNXH 
5 10g5-10g40          
CHIỀU 1 14g  –  14g40 NGLL+ TN MT TH T Việt  TH T Việt  TH T Việt 
2 14g40  – 15g20 Nhạc  Em tập viết
đúng, viết đẹp 
TH toán TH LT&C TH toán
  15g20  – 15g45 Ra chơi 
3 15g45  – 16g20 Tin học Thủ công Thực hành  Cta Thực hành  Cta  SHCN+
THKNS
Lớp : 3.1 ( Cô Ngọc Trinh )           
CA TIẾT THỜI GIAN THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
SÁNG 1 7g00  –  7g40 SHDC AV TH AV Toán
2 7g40  –  8g20 Toán AV TH AV TLV 
  8g20  –   8g45 Ra chơi 
3 8g45  –  9g25 Tập đọc Toán Toán Toán TNXH
4 9g25  – 10g5 Kể chuyện LT&C Tập đọc Chính tả SHCN-
THKNS
5 10g5-10g40 Chính tả MT Thủ công TNXH Nhạc 
CHIỀU 1 14g  –  14g40 Ôn T Việt Đạo đức  
TH T Việt 
TD TH T Việt 
2 14g40  – 15g20 TD  Ôn Toán TH Toán  TH T Việt  TH Toán 
  15g20  – 15g45 Ra chơi 
3 15g45  – 16g20 Em tập viết
đúng, viết
đẹp
NGLL+TN TH C tả  TH LT&C TH C. tả 
               
               
Lớp : 3.2 ( Thầy Tùng )           
               
CA TIẾT THỜI GIAN THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
SÁNG 1 7g00  –  7g40 SHDC Toán Tập đọc TD AV
2 7g40  –  8g20 TD LT&C Toán Toán AV
  8g20  –   8g45 Ra chơi 
3 8g45  –  9g25 Tập đọc AV TH MT TLV
4 9g25  – 10g5 Kể chuyện AV TH Chính tả Toán
5 10g5-10g40 Toán Chính tả TNXH Nhạc   SHCN+
THKNS
CHIỀU 1 14g  –  14g40 Đạo đức Thủ công TH T Việt  Ôn Toán TH T Việt 
2 14g40  – 15g20 Ôn T. Việt TNXH  
TH Toán 
TH T Việt   
TH Toán 
  15g20  – 15g45 Ra chơi 
3 15g45  – 16g20 Em tập viết
đúng, viết đẹp
NGLL+TN TH C. Tả TH LT&C TH C. Tả
               
               
               
Lớp : 3.3 ( Cô Cúc )           
               
CA TIẾT THỜI GIAN THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
SÁNG 1 7g00  –  7g40 SHDC Toán AV MT TLV
2 7g40  –  8g20 Toán Chính tả AV Toán Toán
  8g20  –   8g45 Ra chơi 
3 8g45  –  9g25 Tập đọc LT&C Tập đọc AV TH
4 9g25  – 10g5 Kể chuyện Đạo đức Toán AV TH
5 10g5-10g40 TNXH TNXH Nhạc  Chính tả  SHCN-
THKNS
CHIỀU 1 14g  –  14g40 TD Thủ công TH T Việt  Ôn Toán TH T Việt 
2 14g40  – 15g20 Ôn T Việt TD TH Toán  TH T Việt  TH Toán 
  15g20  – 15g45 Ra chơi 
3 15g45  – 16g20 Em tập viết
đúng, viết đẹp
NGLL+TN TH Chính tả TH LTVC TH Chính tả
Lớp : 4.1 ( Cô Tâm)           
CA TIẾT THỜI GIAN THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
SÁNG 1 7g00  –  7g40 SHDC Toán Toán TH Toán
2 7g40  –  8g20 AV Chính tả Tập đọc TH Nhạc
  8g20  –   8g45 Ra chơi
3 8g45  –  9g25 AV Kể chuyện TLV TD AV
4 9g25  – 10g5 Toán  LT&C TD Toán LT&C
5 10g5-10g40 Tập đọc Khoa học AV TLV  Khoa học 
CHIỀU 1 14g  –  14g40 Đạo đức Kĩ thuật TH T Việt  TH T Việt  TH LTVC
2 14g40  – 15g20 Lịch Sử   MT TH C. tả TH Toán TH Toán 
  15g20  – 15g45 Ra chơi
3 15g45  – 16g20 Địa lý  NGLL+TN   Rèn KNTLV   Rèn KNTLV  SHCN-
 THKNS
               
Lớp : 4.2 ( T. Trinh)           
CA TIẾT THỜI GIAN THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
SÁNG 1 7g00  –  7g40 SHDC Toán Toán Toán TH
2 7g40  –  8g20 Tập đọc TLV Tập đọc TD TH
  8g20  –   8g45 Ra chơi
3 8g45  –  9g25 Toán  LT&C TD TLV  Toán
4 9g25  – 10g5 AV MT Nhạc Kể chuyện AV
5 10g5-10g40 AV Chính tả LT&C AV Khoa học
CHIỀU 1 14g  –  14g40 Khoa học Kĩ thuật TH T Việt  TH TViệt TH LTVC
2 14g40  – 15g20 Đạo đức Địa Lý TH C. tả TH Toán  
TH Toán 
  15g20  – 15g45 Ra chơi
3 15g45  – 16g20 LS NGLL+TN  Rèn KN TLV Rèn KN TLV SHCN-
THKNS
               
               
Lớp : 4.3 ( Thiên )           
CA TIẾT THỜI GIAN THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
SÁNG 1 7g00  –  7g40 SHDC Toán Toán Tập đọc Toán
2 7g40  –  8g20 TH Tập đọc TD TLV Kể chuyện
  8g20  –   8g45 Ra chơi
3 8g45  –  9g25 TH Chính tả AV Toán Khoa học
4 9g25  – 10g5 TD LT&C AV MT Nhạc
5 10g5-10g40 Toán  AV TLV  LT&C AV
CHIỀU 1 14g  –  14g40 Khoa học LS TH T Việt  TH Tviệt TH LTVC
2 14g40  – 15g20 Đạo đức Địa Lý TH C. tả TH Toán  
TH Toán 
  15g20  – 15g45 Ra chơi
3 15g45  – 16g20 NGLL+TN  Kĩ thuật Rèn KN TLV Rèn KN TLV SHCN-
 THKNS
Lớp : 5.1 ( Cô Nở)          
CA TIẾT THỜI GIAN THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
SÁNG 1 7g00  –  7g40 SHDC TD Toán TLV Nhac
2 7g40  –  8g20 Toán  Toán Tập đọc Toán Toán
  8g20  –   8g45 Ra chơi
3 8g45  –  9g25 TD Chính tả LT&C AV  TLV
4 9g25  – 10g5 Tập đọc AV  Kể chuyện AV  Khoa học
5 10g5-10g40 Khoa học AV  Lịch sử  LT&C SHCN-
THKNS
CHIỀU 1 14g  –  14g40 TH Địa Lý TH LTVC TH T Việt  TH T Việt 
2 14g40  – 15g20 TH Đạo đức TH C tả TH Toán  TH Toán 
  15g20  – 15g45 Ra chơi
3 15g45  – 16g20 NGLL+
HĐTN
MT Kỹ Thuật  Rèn KNTLV Rèn KNTLV
               
Lớp : 5.2 ( Cô Nguyên)          
CA TIẾT THỜI GIAN THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
SÁNG 1 7g00  –  7g40 SHDC Toán Thể dục  Toán A Văn 
2 7g40  –  8g20 Tập đọc Chính tả Nhạc  TLV A Văn 
  8g20  –   8g45 Ra chơi
3 8g45  –  9g25 Toán  LT&C Tập đọc Tin học  Toán
4 9g25  – 10g5 A Văn  Kể chuyện Toán  Tin học  TLV
5 10g5-10g40 A Văn  Khoa học LT&C  Mĩ thuật   SHCN-
THKNS
CHIỀU 1 14g  –  14g40 Khoa học Địa lý TH LTVC TH T Việt  TH T Việt 
2 14g40  – 15g20 Đạo đức Lịch sử  TH C tả TH Toán   
TH Toán 
  15g20  – 15g45 Ra chơi
3 15g45  – 16g20 NGLL+
HĐTN
Thể dục  Kĩ thuật  Rèn KNTLV Rèn KNTLV
               
               
Lớp : 5.3              
CA TIẾT THỜI GIAN THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
SÁNG 1 7g00  –  7g40 SHDC Tập đọc Nhạc  Toán Toán
2 7g40  –  8g20 Tập đọc Toán Toán LT&C TD
  8g20  –   8g45 Ra chơi
3 8g45  –  9g25 Toán  MT AV  TLV AV 
4 9g25  – 10g5 TH LT&C AV  Khoa học AV 
5 10g5-10g40 TH Chính tả TLV Kể chuyện SHCN-
THKNS
CHIỀU 1 14g  –  14g40 Khoa học Địa Lý TH LTVC TH T Việt  TH T Việt 
2 14g40  – 15g20 NGLL+
HĐTN
Lịch sử  TH C tả TH Toán  TH Toán 
  15g20  – 15g45 Ra chơi
3 15g45  – 16g20 TD Đạo đức Kỹ Thuật  Rèn KNTLV Rèn  KNTLV
                        Đất Cuốc, ngày 19/11/2018
          P. HIỆU TRƯỞNG
               
                      
               
          Vũ Thị Lan